Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Patlayıcı Rapor Formatı
PATLATMA DEĞERLENDİRME RAPORU
 
A- İŞLETMEYE AİT BİLGİLER
İşletme sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
İşletmenin faaliyet konusu:
İşletme yerinin adı, mevkii:
İşletmenin ruhsat no:
Raporu hazırlayan çalışma grubunun / kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
 
B-PATLATMA DİZAYN PARAMETRELERİ
……. İli ……… İlçesi … HUDUTLARI DAHİLİNDEKİ
….. RUHSAT (İ.R….) NUMARALI …… SAHASINA AİT
PATLATMA DİZAYNI PARAMETRELERİ
 

PARAMETRELER
 
Mevcut durum
Talep edilen
Birim
Formasyon
:
 
 
 
Kayaç Yoğunluğu
:
 
 
kg/m3
Yıllık Çalışma Süreleri
:
 
 
gün/yıl
Yıllık Üretim Miktarı
:
 
 
ton/yıl
Aylık Üretim Miktarı
:
 
 
ton/gün
Aylık Üretim Miktarı
:
 
 
m³/gün
Günlük Üretim Miktarı
:
 
 
ton/gün
Günlük Üretim Miktarı
:
 
 
m³/gün
Kaç günde bir patlatma yapacağı
:
 
 
gün
Aylık Patlatma Sayısı
:
 
 
adet
Yıllık Patlatma Sayısı
:
 
 
adet
Delik Paterni
:
 
 
 
Delik Çapı
:
 
 
mm
Delik Eğimi
:
 
 
o
Basamak Boyu
:
 
 
m
Dip Delgi
:
 
 
m
Delik Boyu
:
 
 
m
Sıkılama Boyu
:
 
 
m
Yük Mesafesi
:
 
 
m
Delikler Arası Mesafe
:
 
 
m
Bir delikteki yüzey/delik içi gecikme süreleri
:
 
 
ms
Sıralar Arası Gecikme Süresi
:
 
 
ms
Bir Delikten Elde Edilen Teorik Hacim
:
 
 
m3
Bir Delikten Elde Edilen Teorik Hacim
:
 
 
ton
 
 
 
 
 
 
Bir Deliğe Doldurulan Patlayıcı Madde Miktarları
 
 
Ana Şarj (ANFO) Miktarı
:
 
 
kg
Yemleyici (Dinamit) Miktarı
:
 
 
kg
Elektriksiz Kapsül Miktarı
:
 
 
adet
Bir delikteki toplam patlayıcı madde miktarı
:
 
 
kg
 
 
 
 
 
Birim Tüketimler
 
 
 
ANFO
:
 
 
kg/m3
Yemleyici (Dinamit)
:
 
 
kg/m3
Elektriksiz Kapsül
:
 
 
ad/m3
Elektrikli Kapsül
:
 
 
ad/m3
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
:
 
 
ad/m3
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları için)
:
 
 
m/m3
Delgi
:
 
 
m/m3
 
 
 
 
 
Bir Atımdaki Tüketimler
 
 
 
Bir atımdaki üretim
:
 
 
m³/atım
ANFO
:
 
 
kg/atım
Dinamit
:
 
 
kg/atım
Elektriksiz Kapsül
:
 
 
adet/atım
Elektrikli Kapsül
:
 
 
adet/atım
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
:
 
 
adet/atım
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları için)
:
 
 
m/atım
 
 
 
 
 
Bir Atımdaki Delinmesi Gereken Delik Sayısı
 
Delik Sayısı
:
 
 
adet/atım
 
 
 
 
 
Projenin Toplam Patlayıcı Madde Miktarları
 
 
ANFO
:
 
 
kg/yıl
Dinamit
:
 
 
kg/yıl
Elektriksiz Kapsül
:
 
 
adet/yıl
Elektrikli Kapsül
:
 
 
adet/yıl
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
:
 
 
adet/yıl
Fitil sadece Ön kesme uygulamaları için
:
 
 
m/yıl
C-İŞLETMEDE YAPILMASI PLANLANAN DELİK SAYISI VE PATLAYICI MADDE ARTIŞI SONRASINDA, İŞLETME İLE İLGİLİ KOŞULLAR
 
İşletmenin mevcut durumu ile yapılması planlanan delik sayısı ve patlayıcı madde artışı sonrasındaki durumu karşılaştırılmalı ve faaliyete olan ilave etkileri dikkate alınmalıdır.
 
·         B başlığında yer alan Patlatma Dizaynı parametrelerine göre değişecek olan işletmedeki delik sayısı ve patlayıcı madde artışı sonrasında projenin muhtemel çevresel etkilerinin (gürültü, hava şoku, titreşim, taş fırlatma mesafesi, toz) hesaplanması ve en yakın hassas alana göre yorumlanarak alınacak tedbirlerin belirtilmesi,
·         Patlatma Tasarımı ile ilgili olarak, B başlığında yer alan parametrelerin kaynakları belirtilerek hesaplanması, 
·         Ateşleme sisteminin açıklanması,
·         ÇED Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahibi tarafından;
- Üretimde kapasite artışı yapılmadan Çevresel düzenleme ve yaptırımlara uyulacağına ve her deliğe farklı gecikme süresi ile ateşleme imkânı tanıyan kısa gecikmeli elektriksiz kapsül (Non Electric) kullanacağı, sadece ilk ateşleme sırasında elektrikli kapsül kullanılacağına,
 - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen limitlere uyularak çalışma yapılacağına,
- Patlatmalardan kaynaklı sarsıntı ölçümlerinin sismograf cihazıyla ilk patlatmada ve yılda bir periyodik olarak ve yapılacağına ve  sonuçlarının cihaz çıktıları ile birlikte rapor halinde   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulacağına,
- 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren  ilgili  yönetmeliklere ve formda belirtilen hususlara uyulacağına ve diğer meri mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli izinlerin alınacağına,
 
dair taahhütname verilmesi
 
·         Taahhütnamenin (3 adet asıl) ıslak imzalı imza sirküleri ile birlikte sunulması
- Raporu Hazırlayanların Tanıtımı:
 
Raporu hazırlayan teknik personelin Adı - Soyadı (Çevre Mühendisi ve Maden Mühendisi) ve dosyadan sorumlu olduğunu belirten imzası, oda sicil numarası
 
* Rapor 3 adet hazırlanmalı ve paraflanmalıdır.
 
 
(NOT: C BÖLÜMÜNDE YER ALAN BİLGİLER KAPASİTE ARTIŞI YAPILMADAN, SADECE PATLATMA PATERNİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.)
AÇIKLAMA: C Bölümünde yer alan bilgilerin ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenen ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarında taahhüt olarak yer alması gerekmektedir.