Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Örnek Taahhütnameler
PROJE TANITIM DOSYASI İÇİN
 
 
 
TAAHHÜTNAME
 
                                                             İzmir İli, ………. İlçesi, ………. Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, …....ada,…...nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçekleştirmeyi planladığımız ……………………………………………………………….. Projesi ile ilgili olarak hazırlayıp sunduğumuz Proje Tanıtım Dosyası’nda yer alan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve dosya içerisinde belirtilen tüm hususlara uyacağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
 
                                                             Yetkili Kişi Adı
      Unvanı
     İmzası
   Kaşe
 
 
 
 
 
 
EŞİK DEĞERİ OLAN FAALİYETLER İÇİN
 
TAAHHÜTNAME
 
                                                             ……. İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, …....ada, …... nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan ............................................... faaliyetinde ................../yıl kapasitenin altında (............/yıl) çalışacağımı, kapasitenin üzerine çıkmayacağımı ve kapasitenin üzerine çıkmayı planladığımda ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden müracaat edeceğimi Noter huzurunda beyan ve    taahhüt ederim/ederiz.
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                 İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPSAM DIŞI FAALİYETLER İÇİN
 
TAAHHÜTNAME
 
                                                             İzmir İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, …....ada, …......nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan ............................................... faaliyetinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre faaliyeti sürdüreceğimi/sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
 
 
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                 İmza
 
 

 
PROJE SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA YENİ PROJE SAHİBİNİN SUNMASI GEREKEN BELGELER
 
1- Dilekçe
2- Devir Sözleşmesi(Satış Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Maden İşleri Gn. Md'den yapılan devir sözleşmeleri v.b.)
3- Taahhütname(Yeni faaliyet sahibi tarafından ÇED Raporu veya PTD ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve dosya içeriğindeki tüm hususlara uyacağına dair)
4- Noter Onaylı İmza Sirküleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERMER
 

TAAHHÜTNAME
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne)
1. Faaliyet Sahibinin Adı/Ticari Ünvanı
 
2.Arama/Ön İşletme/İşletme Ruhsatı Tarih ve No
 
3. Yüzölçümü
 
4. Faaliyetin Yapılacağı
İl
 
İlçe
 
Belde
 
Köy
 
Mevkii
 
5.Faaliyetin Yapılacağı     Alanın
Yüzölçümü
 
Pafta No (1/25000 Ölçekli)
 
Hali Hazır Durumu
 
6. Faaliyetin Türü
 
7. Üretim Yöntemi
 
8. Faaliyetin Kapasitesi (m3/yıl)
 
9. Çalışacak Personel Sayısı
 
10. Faaliyetin Sona Ermesinden Sonra Sahanın terkedilmesi Halinde Alınacak Önlemler
 
                                                                                  Başvuru dilekçesi ve ekleri ile yukarıda verilen bilgilerin doğru olduğunu, işletme öncesi, işletme ve işletme                              sonrası dönemlerde;
·   2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerine uyacağımı,
·   5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uyacağımı,
·   Faaliyetin sona ermesi halinde yukarıda belirtilen şekilde rehabilitasyon çalışmalarını yaparak sahayı terk edeceğimi,
·   Ocak kapasitesinin 5.000 m3/yıl ve üzeri olması durumunda, ÇED Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğimi,
·   Yukarıda belirtilen yöntemle üretim yapacağımı, tel kesme, çivileme ve/veya kamalama yöntemi dışında üretim yapmayı planladığım taktirde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruda bulunacağımı,
·   Bu taahhütname formunda verdiğim bilgilerin doğru çıkmaması veya taahhütlerimi yerine getirmemem halinde hakkımda yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğimi,
·   Diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan, mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli görülen izinleri alacağımı,
·   İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen tüm hususlara uyacağımı,
·   Çevrede bulunan arazilere, tarım alanlarına, kültürel değerlere ve yollara zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde tüm zararları karşılayacağımı,
·   Proje sahasında ve taşıma güzergahında toz emisyonuna karşı sulama yapacağımı, gürültünün en     aza indirilmesi için kullanılan makinelerin bakımlarını düzenli olarak yapacağımı,
·   Proje alanında yapılacak üretim esnasında erozyon, kaya düşmesi, heyelan vs. tehlikelere karşı gerekli             önlemleri alacağımı, aksi takdirde oluşacak zarar ve ziyanı karşılayacağımı,
·   Herhangi bir nedenle (devir, satış vb.) faaliyet sahibinin değişmesi halinde, taahhütnamedeki yükümlülüklerin yeni faaliyet sahibince de aynen kabul ve taahhüt edilmesini sağlayacağımı,
·   Kapasite artırımı veya herhangi bir ilave tesis yaptırmam gerektiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alacağımı,
·   Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte, işletmenin kapasite raporunu ve işletme faaliyet bilgi formunu alarak / güncelleyerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ibraz edeceğimi,
·   Ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edeceğimi,
·   Çevre Düzeni Planlarına ve plan hükümlerine uyacağımı
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 
 
                                                                                                                                                                            Tarih
                                                                                                                                                                            İsim, Unvan
                                                                                                                                                                            İmza
 
 
TAAHHÜTNAME(Mermer Kesme,Sayalama )
 
                                                             İzmir İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, …....ada, …... nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde / AR&İR:................... ve Sicil No:....................... sayılı ............... ruhsatlı sahada ...............................tarafından planlanan yılda 250.000 m2/yıl’ın altında (....................m2/yıl) mermer kesme, işleme ve sayalama işleminin planlandığını, kapasitenin üzerine çıkılmayacağını, çıkılması ve projenin ÇED Yönetmeliği kapsamına girmesi halinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden müracaatta bulunacağımı Noter Huzurunda beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
 
 
 
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAAHHÜTNAME(Yarmalı Arama)
 
                                                             İzmir İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkiinde, ......................tarafından AR&İR:..................... ve Sicil No:....................sayılı ………hektarlık ruhsatlı sahada hektar başına 500 m3'ün altında yarmalı arama faaliyetinin   yapılmasının planlandığını, arama kapasitesinin üzerine çıkılmayacağını, çıkılması veya üretime geçilmesinin planlanması ve projenin ÇED Yönetmeliği kapsamına girmesi halinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden müracaatta bulunacağımı Noter Huzurunda beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                 İmza
 
 
 
 
 
 
TAAHHÜTNAME (Maden Arama Sondajı)
 
                                                             İzmir İli, .................İlçesi, ................Beldesi/Köyü, .................. Mevkii'nde .........................tarafından AR&İR:..................... ve Sicil No:................... sayılı………hektarlık....ruhsatlı sahada toplam 5000 m'nin altında maden arama sondajının yapılmasının planlandığını, arama kapasitesinin üzerine çıkılmayacağını, çıkılması veya üretime geçilmesinin planlanması ve projenin ÇED Yönetmeliği kapsamına girmesi halinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden müracaatta bulunacağımı Noter Huzurunda beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                 İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAAHHÜTNAME (Jeotermal Arama Sondajı)
 
                                                             İzmir İli, .................İlçesi, ................Beldesi/Köyü, .................. Mevkii'nde .................... ...................... tarafından AR&İR:..................... ve Sicil No:.....................sayılı.......... hektarlık ruhsatlı sahada toplam 10.000 m'nin altında jeotermal arama sondajının yapılmasının planlandığını, arama kapasitesinin üzerine çıkılmayacağını, çıkılması veya projenin ÇED Yönetmeliği kapsamına girmesi halinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden müracaatta bulunacağımı Noter Huzurunda beyan ve taahhüt ederim/ederiz
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                 İmza
 
 
 
 
 
 
 
TAAHHÜTNAME (Petrol ve Doğalgaz Arama Sondajı)
 
                                                             İzmir İli, .................İlçesi, ................Beldesi/Köyü, .................. Mevkii'nde ....................tarafından AR&İR:..................... ve Sicil No:......................... sayılı ........... ruhsatlı sahada hektar başına 10 adet altında yapılan petrol ve doğalgaz arama sondajlarının yapılmasının planlandığını, arama kapasitesinin üzerine çıkılmayacağını, çıkılması veya üretime geçilmesinin planlanması ve projenin ÇED Yönetmeliği kapsamına girmesi halinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden müracaatta bulunacağımı Noter Huzurunda beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
Tarih
                                                                                                                                                                            Firma Kaşesi
                                                                                                                                                                                 İmza