Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Kuruluş ve Görevler

          TARİHCESİ          :

 

         Yeni şehirler kurmak, yol şebekelerini hazırlamak, barajlar, binalar yapmak, şehirlerimizi ve kasabalarımızı son şehircilik usullerine göre düzenlemek üzere kurulan bügünkü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olan “NAFİA VEKALETİ”, Ankara’da milli hükümetin kurulmasıyla ve 20. 5. 1336 (1920) de 3 no. lu Kanun ile çalışmalarına başlamıştır.

 

        Ancak; asıl kuruluş, 26.5.1934 gün ve 2443 sayılı “Nafia Vekaletinin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanunla gerçekleşmiştir. Yine bu Kanun ile Şose, Köprüler ve Binalar Reisliği’nin bir şubesi olarak “Binalar Fen Heyeti” kurulmuştur. Binalar Fen Heyeti ile ilgili görevler bu Kanunun bir bölümünde “Devlet daire ve müesseselerine ait her türlü bina ve inşaatın Türk Mimarısinin tarzını tayin ile birlik temin ve fen vasıta unsurlarını yetiştirmek, umumi ve hususi kanunların tahmil eylediği diğer işleri yapmakta mükellef bir teşekküldür.” şeklinde belirtilmiştir.

 

         1935 yılında yürürlüğe giren 2799 sayılı Kanun ile aynı işler “Yapı İşleri Umum Müdürlüğü’ne geçmiştir. İllerdeki “Nafia Başmühendisliği” ise “Nafia Müdürlüğü”ne dönüşmüştür.

 

         26 Mayıs 1939 gün ve 3611 sayılı “Nafia Vekaleti Teşkilatı ve Vazifelerine Dair Kanun” ile kurulan “Yapı İşleri Reisliği”nin görevleri arasına şehir ve kasabaların harıta ve imar işleri yapımı da alınmıştır.

 

          Daha sonra 26. 9.1941 tarih ve 4121 sayılı kanun ile kuruluşun yapısında bulunan Yüksek Okullar, Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bundan sonra 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı kanun ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, şirket ve kuruluşlar işleri 27.5.1957 tarih ve 6973 ve 7347 sayılı kanunlar ile Sanayi Bakanlığına, Yapı ve İmar İşleri Reisliği’nin şehircilik işleri 14. 5. 1958 tarihli ve 7116 sayılı kanun ile İmar ve İskan Bakanlığına, 4951 sayılı kanuna dayanılarak 1963 yılında kurulmuş olan Köy İşleri Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Yol Su ve Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE) nin kuruluşundan sonra illerde köy yolları ve içme suları tesisleri ile ilgili hizmetler Köy İşleri Bakanlığı tarafından devir alınmıştır.

 

          13. 7.1972 tarih ve 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu ile de Yapı ve İmar İşleri Reisliği, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır.

        13 Aralık 1983 tarihinde çıkarılan 180 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı birleştirilerek “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” kurulmuştur. 180 sayılı “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ana hizmet birimi olarak Bakanlık merkez teşkilatında yeralmıştır. 8.6.1984 tarihinde çıkarılan 209 sayılı 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile görevler bugünkü şeklini almıştır. Bu son değişikliği ile; İllerdeki Bayındırlık Müdürlüğü ve İl İmar Müdürlüğü ile (o ilde teşkilatı varsa ) Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü birleştirilerek, taşra kuruluşu olan “Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü” adı altında görev yapmaya başlamıştır.

         Bu gün ise; 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuştur. 644 sayılı KHK ile (Mülga) Bayındarlık ve İskan Bakanlığı yerine kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Taşra teşkilatı (Mülga) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kurulmuş olup, (Mülga) Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün Çevre ile ilgili her türlü iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze devredilerek faaliyetlerine 06.07.2011 tarihinden itibaren başlamıştır.