Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Kömür Taahhütnameleri
 

KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ

                                                                        

 

  

ÇANKIRI VALİLİĞİNE

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" (Değişik:R.G.17.03.2005-25758,R.G.:14.05.2007-26522,R.G.:07.02.2009-27134,27.01.2010-27475) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayılı Genelgesi çerçevesinde Çankırı İli sınırlarında kömür satışı ile ilgili olarak;

   Çankırı İlinde kömürlerimizi torbalı olarak ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite standartlarım sürekli sağlayarak satacağımı,

   Kömür satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan
Çankırı Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,

   Çankırı İli sınırlarında............................ kömürünü/kömürlerini, 2010/14 sayılı Genelgeye

uygun olarak satışa sunacağıma,

   Bakanlıkça tespit edilen ve Satış İzin Belgesi başvurusu dilekçesi ekinde bulunması
gereken belgelerin hepsini tamamlayacağıma,

   Valilikçe hazırlanan Satış İzin Belgesi’ni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden teslim almadan kömür/yakıtı satışı yapmayacağımı,

   Valilik ve Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi

ve çalışmaları denetleyebileceğini, İstenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarım kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,

   Üretim yerimizden, taşıma araçlarımızdan, kömür depolarımızdan, satış yerlerimizden,
bayilerimizden ve müşterilerimizden(satılmış kömürlerden) Çankırı Valiliği (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından uygun görüldüğünde, her zaman kömür numunesi
alınabileceğini, alınan numunelerin analizleri için yapılacak tüm giderleri (analiz, kargo, yol
ücretleri vb.) karşılayacağımızı; yaptırılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması ve/veya
herhangi bir usulsüzlük tespiti durumunda sorumluluğun tamamen firmamıza ait olduğunu;

   Çankırı İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye iletilmek üzere kömürün
kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil
araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,

 

     İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem
yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda
tüketicinin zararım karşılayacağımı,

     Çankırı İlindeki kömür torbalarının Mahallî Çevre Kurulu Kararına uygun olacağını,

     Torbaların başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,

     İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen
birinci ihbar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı (5491
sayılı kanunla değişik)  Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerindeki cezai yaptırımları kabul
edeceğimi,

KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM  .…/.../2014

     Taahhüt Eden

İmza/Yetkili Adı/Kaşe