Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Kömür İzin Başvuru Evrakları
Kömür İzin Başvuru Evrakları
1-) Satış İzin Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi
 
1- İthalatçı/üretici;
-        katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)
-      katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı  kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı  adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur.
 
Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, bir örneği EK-V’te verilen “satış izin belgesiithalatçı/üreticiye verilir. İthalatçı/üreticiye, satış izin belgesinin yanı sıra EK-VIItablosu da verilir. 
 
2- İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır.  Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
 
3- Taahhütname
 
 
NOT    : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.   
 
2-) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi
 
1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler; 
-      Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
-       Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili
Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
-       İmza Sirküleri (noter onaylı)
-       Taahhütname
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için EK–II katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-VI tablosu da verilir.
 
2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar. 
 
3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara, katı yakıt veremez. 
4- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde EK-VI tablosu gönderilir.
NOT    : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.  
                
 
3-) Dağıtıcı Kayıt Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi
 
1- Dağıtıcı kayıt belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;
 
-        İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme
-         Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
-        İmza Sirküleri (noter onaylı)
-        Taahhütname
ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir.
 
2-Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.
 
3-Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler. NOT    : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.
 
4-)Uygunluk İzin Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar:
 
1- Uygunluk izin belgesi; IKHKK Yönetmeliği kapsamındayerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.
 
Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, EK–IV’te örneği verilen uygunluk izin belgesi üreticiye verilir.
 
2-Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacakyakıta ait yıllık üretim miktarı,yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.