Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çankırı Valiliği
Çankırı Valiliği
AAT Enerji Teşviği
                                         AAT ENERJİ TEŞVİĞİ
01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca atıksu arıtma tesislerinin teşvik tedbirlerinden faydalanmasında uyulacak usul ve esaslara dair yönetmelik” kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi söz konusudur.
Yönetmelikte tanımı yapılan kimyasal, biyolojik veya ileri arıtma yöntemlerinden herhangi biriyle çalışan atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi giderleri Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda ödenecektir.
Teşvik tedbirlerinden faydalanmak isteyenlerin öncelikle Bakanlığımız tarafından verilen “Geri Ödeme Belgesi” ni almaları gerekmektedir. Bu işlem için aşağıda belirtilen (madde 5) şartları sağlayanlar ilgili evraklar ile İl Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler.
“Geri Ödeme Belgesi” alan veya bulunan işletmelerin teşvik tedbirlerinden faydalanabilmesi için ise her yıl nisan ayı sonuna kadar İl Müdürlüğümüze ilgili evraklarla (madde 6) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Geri ödeme belgesinin verilmesi
MADDE 5 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, EK-1’de yer alan geri ödeme belgesini alabilmek için; aşağıda belirtilen koşulları sağlar ve istenen bilgi, belge ve dokümanları temin etmek suretiyle il çevre ve şehircilik müdürlüklerine başvururlar. Noksansız olan başvuru dosyaları, geri ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir. Verilen geri ödeme belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan geri ödeme belgesi yenilenir.
(2) Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla bu Yönetmelikte tanımı yapılan biyolojik, kimyasal veya ileri arıtım yöntemlerinden herhangi birini kullanıyor olmak.
b) Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini almış olmak; arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak ve SKKY ve mezkûr Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlerde yer alan hükümleri yerine getirmiş olmak.
c) 27/4/2004 tarihinden sonra yapılan biyolojik, kimyasal ve ileri atıksu arıtma tesisleri, 31/12/2004 tarihinden sonra yapılan derin deniz deşarjları için proje onayı yaptırıldığına dair belgeyi sunmak.
ç) Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair belgeyi ve elektrik aboneliğine dair sözleşmeyi sunmak.
d) Valilikçe, il çevre ve şehircilik müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımı ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.
e) Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak. (2013 yılı 465 TL)
f) Ek-2’de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak.
Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi
MADDE 6 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi imkânından faydalanabilmeleri için;
a) İkinci fıkrada belirtilen bilgi, belge ve dokümanları tamamlayarak oluşturdukları başvuru dosyası ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüklerine başvuruda bulunmaları,
b) İl çevre ve şehircilik müdürlüklerince başvuru dosyasının noksansız olduğunun tespit edilmesi; ödenmemiş veya ödemesi tamamlanmamış faturaların dikkate alınmaması,
gerekir.
(2) Başvuru dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır.
a) Geri ödeme belgesi,
b) Geri ödemenin talep edildiği elektrik enerjisinin kullanıldığı yıl içerisinde, SKKY ve mezkûr Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlere göre herhangi bir ceza almamış olduğuna veya cezaya neden olan aykırılığın süresi içerisinde giderildiğine dair il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alınan resmî yazı,
c) Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,
ç) EK-3’te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği,
d) EK-4’te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği,
e) İlgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiğini gösterir belge.

(3) Son başvuru süresinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmez.